Ambulantní léčba gamblerství

Ambulantní léčba gamblerství nabízí vhodnou alternativu léčby závislosti na sázení pro jedince, kteří hledají pomoc s gamblerstvím, ale potřebují zůstat aktivní ve svých osobních a profesionálních životech.

Zdeněk Utrhlička

Zdeněk Utrhlička

Ambulantní léčba gamblerství

Ambulantní léčba gamblerství nabízí vhodnou alternativu léčby závislosti na sázení pro jedince, kteří hledají pomoc s gamblerstvím, ale potřebují zůstat aktivní ve svých osobních a profesionálních životech.


Co je ambulantní léčba gamblerství

Ambulantní léčba gamblerství je forma terapie, která umožňuje jedincům se závislostí na hazardních hrách pokračovat v jejich běžném životě, zatímco pravidelně navštěvují léčebná sezení v terapeutickém centru nebo u odborného poradce.

Tento typ léčby gamblerství je ideální pro ty, kteří mají stabilní domácí prostředí a zároveň potřebují flexibilitu, aby mohli pokračovat ve svých každodenních činnostech.

Jak probíhá ambulantní léčba gamblerství

Vstupní hodnocení

Na začátku léčby proběhne hodnocení, které zahrnuje diagnostiku závislosti na sázení, posouzení psychického a fyzického zdraví a zhodnocení sociálních a rodinných podmínek klienta. Tyto informace pomáhají vytvořit individualizovaný léčebný plán.

Vytvoření léčebného plánu

Na základě vstupního hodnocení terapeut vypracuje léčebný plán, který může kombinovat individuální terapie, skupinová sezení, případně i farmakoterapie. Plán bývá flexibilní a upravuje se podle pokroku klienta.

Individuální terapie

Individuální terapie se zaměřuje na osobní problémy a strategie pro zvládání závislosti. Klienti se pravidelně setkávají s terapeuty, aby pracovali na identifikaci a změně chování a myšlenkových vzorců, které vedou ke gamblerství. Kognitivně-behaviorální terapie (CBT) je často používaná metoda, která pomáhá objevovat a rozvíjet nové způsoby řešení stresu a konfliktů bez spoléhání na hazard.

Základní prvky kognitivně-behaviorální terapie při gamblerství

  • Identifikace problémových myšlenek o hraní: Klienti se učí rozpoznávat myšlenky, které vedou k hazardnímu hraní, jako jsou iluze o kontrole, víra, že mohou ovládat výsledky hry nebo že velká výhra je „na dosah“. Tato fáze zahrnuje práci na rozbití mýtů a nesprávných představ o „systémech“ vyhrávání.
  • Rekonstrukce myšlenek: Terapeut pomáhá klientům vyzývat jejich iracionální myšlenky a nahrazovat je realističtějšími a konstruktivnějšími úvahami.
  • Nácvik nového chování: Klienti se učí nové způsoby řešení problémů a zvládání stresu, které nezahrnují hazardní hry. To zahrnuje strategie, jak odolat silnému nutkání hrát, jako je technika odkládání a plánování alternativních aktivit.
  • Řízení podnětů ke hraní: CBT pomáhá klientům rozvíjet dovednosti pro lepší kontrolu podnětů a konstruktivní rozhodování, což je klíčové v situacích, kde klient čelí silnému pokušení zapojit se do hraní.
  • Zlepšení řešení problémů: Klienti se učí, jak efektivně řešit osobní a mezilidské problémy jinými způsoby než prostřednictvím hazardních her.
  • Prevence návratu: Součástí CBT je i plánování pro budoucí situace, které mohou vyvolat relaps (návrat k původnímu chování a problémovému hraní). Klienti se učí, jak rozpoznávat varovné signály a jak efektivně používat techniky, které se naučili během terapie, ke zvládnutí těchto kritických situací.

Skupinové terapie

Klienti se mohou účastnit také skupinových terapeutických sezení, kde sdílejí své zkušenosti a učí se od ostatních, kteří se potýkají s podobnými problémy. Skupinová terapie tak může podpořit motivaci pro léčbu závislosti na sázení tím, že poskytuje podporu od ostatních lidí, kteří se ocitli v podobné situaci, slyší jejich autentické příběhy a inspirují se jejich zkušenostmi.

Vzdělávací programy

Mnoho ambulantních programů obsahuje také vzdělávací složku, kde se klienti se učí o příčinách závislosti, důsledcích gamblerství, správě financí a technikách pro prevenci návratu ke gamblerství.

Vzdělávacích programů se může účastnit i nejbližší rodina nebo blízké osoby, které díky tomu mohou lépe pochopit problematiku závislosti na sázení a naučit se, jak nejlépe podporovat své blízké během procesu uzdravení.

Prevence relapsu

Programy se zaměřují také na výuku strategií, jak rozpoznávat a zvládat spouštěče, které vedou k hazardním hrám. Klienti se učí, jak si budovat zdravější životní styl a vyhýbat se situacím, které by mohly vyvolat návrat k problémovému hraní.

Průběžná podpora

Ambulantní léčba gamblerství obvykle zahrnuje průběžné sledování a podporu, aby se zajistilo, že klienti pokračují v pokroku a vyhýbají se návratům k hazardním hrám. To může zahrnovat pravidelné kontrolní schůzky po ukončení intenzivnější fáze léčby.

Ambulantní léčba může být vhodná pro jedince s mírnější formou závislosti na hazardu nebo pro ty, kteří již prošli intenzivnější formou léčby a potřebují podporu v udržení abstinence.

Ambulantní léčba gamblerství

Zdroj: Freepik

Kdy je vhodná ambulantní léčba gamblerství

Ambulantní léčba gamblerství může být účinná pro některé fáze gamblerství, ale nemusí být dostatečná pro všechna stádia problémového hraní nebo pro každého jedince. Vždy záleží na individuální situaci, proto se doporučuje návštěva terapeuta, který odborně posoudí závažnost závislosti a navrhne nejvhodnější postup léčby.

  • Fáze výhry: V této fázi hráči zažívají počáteční výhry, které vedou k nadměrnému optimismu a nerealistickým očekáváním, že výhry budou pokračovat. V této fázi může být ambulantní léčba dostatečná, protože hráč ještě nezažil značné ztráty a může být více otevřený změně chování.
  • Fáze prohry: Hráči začínají prohrávat více peněz, což vede k stresu a pokusům „vyhrát zpět" ztráty. V této fázi se může závislost hlouběji zakořenit, ale ambulantní léčba může být stále vhodná, pokud má hráč dostatečnou podporu a není zcela přemožen dluhy a psychickými problémy.
  • Fáze zoufalství: Hráč je hluboce zapleten do gamblerství, což vede k významným finančním, rodinným, právním a emočním problémům. V této fázi může ambulantní léčba již být nedostatečná kvůli vážnosti problémů a potřebě intenzivnějšího a strukturovanějšího přístupu. V některých případech ale ještě může pomoci, podle individuálního případu.
  • Fáze beznaděje: Tato fáze je charakterizována extrémní ztrátou naděje, kdy hráč může pociťovat hlubokou depresi, myšlenky na sebevraždu, nebo může dojít k úplnému sociálnímu a finančnímu kolapsu. V této fázi je často nutná rezidenční léčba, protože bývá potřeba intenzivní opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti hráče.

Kdy je vhodná rezidenční léčba gamblerství

Rezidenční léčba je obvykle doporučována osobám, které jsou ve fázi zoufalství nebo beznaděje, kde ambulantní léčba nemusí být dostatečná kvůli závažnosti závislosti na hazardu a jejím dopadům.

Rezidenční programy poskytují intenzivní terapeutické služby v kontrolovaném prostředí, což umožňuje hráčům odstřihnout se od příležitostí k hraní a soustředit se na uzdravení bez vnějších vlivů nebo tlaků.

Volba mezi ambulantní a rezidenční léčbou by měla být založena na individuálním hodnocení závislosti, fázi, ve které se hráč nachází, a jeho celkové schopnosti zvládat své chování v běžném prostředí. Důležitý je i vstupní rozhovor s terapeutem a konzultace s odborníky na léčbu závislostí, kteří mohou nejlépe doporučit vhodný typ léčby.

Kde najít pomoc při závislosti na sázení

Naštěstí dnes existuje mnoho způsobů najít pomoc při problému s gamblingem. Na stránkách Zodpovědné hraní se můžete podívat na mapu pomoci a vyhledat nejbližší adiktologické služby, nebo vyhledat psychoterapeutickou pomoc na stránkách České asociace pro psychoterapii.

 

Zdroje